Establish the identity

1.85K viewstrigonometry
0

Establish the identity;