Establish the identity

2.68K viewstrigonometry
0

Establish the identity;