Establish the identity

1.46K viewstrigonometry
0

Establish the identity;