Establish the identity

893 viewstrigonometry
0

Establish the identity;