Establish the identity

1026 viewstrigonometry
0

Establish the identity;