Establish the identity

431 viewstrigonometry
0

Establish the identity;