Establish the identity

1.23K viewstrigonometry
0

Establish the identity;