Establish the identity

2.05K viewstrigonometry
0

Establish the identity;