Establish the identity

722 viewstrigonometry
0

Establish the identity;