Establish the identity

2.17K viewstrigonometry
0

Establish the identity;